Laatst aangepast op Aug 01, 2018

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) beschrijven de algemene voorwaarden waaronder de gebruikers (“Gebruikers” of ‘u”) gebruik kunnen maken van de Roger Applicatie (zoals hierna gedefinieerd). De Roger Applicatie wordt beheerd en bestuurd door Roger bvba, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0653.822.560, met maatschappelijke zetel te Sint-Pietersdoorn 10, B-9150 Kruibeke of door aan haar verbonden onderneming (gezamenlijk “Roger” of “wij”). Bij vragen omtrent de Roger Applicatie of deze Gebruiksvoorwaarden, gelieve ons te contacteren via info@meetroger.io

1) Beschrijving van de Roger Applicatie 

1.1 Roger is een mobiele applicatie voor interne bedrijfscommunicatie, die het verbeteren van de efficiëntie van interne bedrijfscommunicatie beoogt en de betrokkenheid van de werknemers binnen een onderneming tracht te stimuleren (de “Roger Applicatie”). Uw Werkgever kan het Roger Dashboard gebruiken om een bepaalde inhoud te creëren en die vervolgens naar u te versturen. Deze inhoud kan bestaan uit artikelen, enquêtes met betrekking tot de werknemerstevredenheid, informatie met betrekking tot events of andere items (de “Werkgever Inhoud”). Alle Feedback van Werknemers zal overgedragen worden naar het Roger Dashboard via het Roger Platform. Het Roger Platform wisselt informatie uit en draagt de Feedback van de Werknemers over via het Roger Dashboard. 

1.2. Alle Feedback van de Werknemers wordt automatisch overgedragen naar uw Werkgever via het Roger Platform. Gelieve te noteren dat deze automatische overdracht uitsluitend mogelijk is indien u zich aanmeldt op de Roger Applicatie met uw Account. 

2) Toepasselijkheid 

2.1. Door het aanklikken van de “Ik ga akkoord” knop, erkent u en gaat u akkoord dat uw gebruik van de Roger Applicatie uitsluitend beheerst wordt door deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, mag u geen gebruik maken van de Roger Applicatie, in welke vorm dan ook, zelfs indien u reeds een Account hebt aangemaakt. 

2.2. In het geval de Roger Applicatie gebruik maakt van diensten van derde partijen, zullen de servicevoorwaarden en/of het privacy beleid van elk van deze derde partijen van toepassing zijn. U zal in kennis gesteld worden in het geval en wanneer dergelijke servicevoorwaarden en/of privacy beleid van een derde partij van toepassing is. Bij het gebruikmaken van een dergelijke dienst van een derde partij, stemt u in met de naleving van de toepasselijke voorwaarden en erkent u de enige partij te zijn bij dergelijke voorwaarden. Roger kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot de inhoud van de servicevoorwaarden of het privacy beleid van dergelijke derde partijen. 

2.3. Wij behouden ons het recht op elk ogenblik, en van tijd tot tijd, met of zonder enige reden om: •deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen; •de Roger Applicatie te wijzigen, inclusief de eliminatie of beëindiging, tijdelijk of permanent van enige dienst of ander kenmerk van de Roger Applicatie zonder enige aansprakelijkheid ten aanzien van de Gebruiker of enige derde partijen; of !1DISCLAIMER: Gelieve deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door te nemen voor het gebruik van de Roger Applicatie (zoals hieronder gedefinieerd) in gebruik te nemen. Door het aanklikken van de “Ik ga akkoord” knop, gaat u akkoord dat uw gebruik van de Roger Applicatie beheerst zal worden door deze gebruiksvoorwaarden.
•het weigeren of stopzetten, gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, van uw gebruik van en/of toegang tot de Roger Applicatie zoals hier uiteengezet. Elkeen van deze wijzigingen of veranderingen zullen van kracht worden onmiddellijk nadat wij deze wijzigingen beschikbaar hebben gemaakt op de Roger Applicatie of in het geval een kennisgeving daarvan wordt verstrekt. U gaat akkoord dat uw voortdurend gebruik van de Roger Applicatie na dergelijke wijzigingen een aanvaarding inhoudt van deze wijzigingen. 

3) Het gebruik van de Roger Applicatie  

3.1. Teneinde de Roger Applicatie te gebruiken, dient uw mobiel toestel te beschikken over WIFI of een verbinding met het mobiel internet. De toegang tot dergelijke WIFI of verbinding met het mobiel internet behoort uitsluitend tot uw verantwoordelijkheid. Gelieve ervoor te zorgen dat uw mobiel toestel voldoet aan de minimale systeemvereisten zoals uiteengezet op de downloadpagina van de Apple app store. Indien uw mobiel toestel niet voldoet aan deze minimum systeemvereisten kunnen we niet verzekeren dat de Roger Applicatie naar behoren zal functioneren. Roger zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade voortvloeiend uit uw tekortkoming om te voldoen aan de hierboven omschreven vereisten. 

3.2. U zal de enige verantwoordelijke zijn voor de bewaring van de confidentialiteit en de beveiliging van uw Account login informatie zoals uw wachtwoord en u zal geheel aansprakelijk zijn voor alle activiteiten die zich voordoen op uw Account. U gaat akkoord met de onmiddellijke inlichting van Roger van enig ongeoorloofd gebruik of verdacht gebruik van uw account of elke andere inbreuk van beveiliging. Roger zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade voortvloeiend uit uw tekortkomingen om te voldoen aan de hierboven omschreven vereisten. 

3.3. Gedurende de Duur, mag Roger, naar eigen goeddunken, u voorzien van updates van de Roger Applicatie. Ter voorkoming van enige twijfel is Roger niet verplicht om enige updates van de Roger Applicatie te verschaffen. 

4) Licentie – beperkingen 

4.1. Licentie van Roger. Gedurende de Duur en op voorwaarde van de tijdige betaling van de Vergoedingen door uw Werkgever, kent Roger u een niet-exclusieve, persoonlijke, beperkte, niet- sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie toe om de Roger Applicatie overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden te gebruiken (de “Licentie”). U bent niet gerechtigd om de Roger Applicatie te gebruiken voor commerciële doeleinden noch deze te gebruiken op een manier niet toegelaten is door Roger. U zal de Roger Applicatie uitsluitend en in volledige overeenstemming met (i) deze Gebruiksvoorwaarden, (ii) enige bijkomende instructies of beleidsmaatregelen uitgaand van Roger, inclusief, maar niet beperkt tot, deze geplaatst op de Roger Applicatie, en (iii) enige toepasselijke wetgeving, regelgeving of voorschriften. 

4.2. Beperkingen. U gaat akkoord om de Roger Applicatie uitsluitend te gebruiken overeenkomstig diens beoogde doelstelling zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden. Binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving, bent u niet gerechtigd om (i) de Roger Applicatie ter beschikking te stellen of te verkopen of verhuren aan enige derde partijen, (ii) aanpassingen, wijzigingen, vertalingen of veranderingen in enige vorm aan te brengen aan de Roger Applicatie, (iii) te sub licencieeren, leasen, verhuren, uitlenen, verspreiden of op een andere wijze de Roger Applicatie over te dragen aan een derde partij, (iv) te decompileren, te reverse-engineeren, te demonteren, of anderzijds pogingen te ondernemen om de broncode te ontlenen of bepalen (of de onderliggende ideeën, algoritmen, structuren of organisatie) van de Roger Applicatie, met uitzondering van en uitsluitend voor zover dat dergelijke activiteit uitdrukkelijk is toegelaten door de toepasselijke wetgeving niettegenstaande deze beperking, (v) de Roger Applicatie te gebruiken of kopiëren tenzij dit uitdrukkelijk wordt toegelaten onder deze sectie 4, (vi) ongeoorloofde toegang tot accounts van andere gebruikers te verwerven of de Roger Applicatie te gebruiken om illegale activiteiten uit te voeren of aan te moedigen, (vi) de Roger Applicatie te gebruiken om ongewenste e-mail advertenties of spam te produceren, (vii) zich te voordoen als een andere persoon of andere entiteit, of anderzijds een verkeerde voorstelling te geven van uw verbondenheid met een persoon of een entiteit, (viii) gebruik te maken van high volume!
automatische, elektronische of manuele processen om toegang te krijgen, te zoeken of te verzamelen van informatie aan de hand van de Roger Applicatie (inclusief, maar niet beperkt tot robots, spiders of scripts), (ix) een copyright kennisgeving, digitale watermerken, eigendomslegendes, of andere kennisgevingen vervat in de Roger Applicatie te veranderen, verwijderen, of te verduisteren, (x) enige virussen, Trojaanse paarden, corrupte bestanden of andere items van een destructieve of bedrieglijke aard bereidwillig te verspreiden of de Roger Applicatie te gebruiken voor een ongewettigde, invasieve, inbreukmakende, lasterlijke, of frauduleuze doelstellingen, of (xi) enige technische en beschermende maatregelen in de Roger Applicatie te verwijderen of op enige wijze trachten te omzeilen. Tenzij uitdrukkelijk hierin bepaald, wordt geen uitdrukkelijke of stilzwijgende licentie noch een recht van enige aard met betrekking tot de Roger Applicatie aan u toegekend, inclusief, maar niet beperkt tot enig recht tot bezit van de broncode, data of andere technische gegevens gerelateerd aan de Roger Applicatie. 

4.3. Licentie door de Gebruiker. Door het uploaden, creëren of anderzijds verschaffen van Feedback van Werknemers, kent u Roger, een niet-exclusieve, royalty-vrije, wereldwijde, sub licenieerbare en overdraagbare licentie toe om deze Feedback van de Werknemers te gebruiken, kopiëren, bewaren, aan te passen, over te dragen en weer te geven in zoverre noodzakelijk om de Roger Applicatie te handhaven. Roger behoudt zich het recht voor, zonder enige verplichting, om de Feedback van de Werknemers te herzien en te verwijderen indien deze wordt geacht een inbreuk te vormen op de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden of op enig recht van derde partijen of enige toepasselijke regelgeving of verordeningen, of ongepast blijkt te zijn. 

5) Eigendom 

5.1. Zoals tussen de Gebruiker en Roger, behoort de Roger Solution en alle daartoe behorende Intellectuele Eigendomsrechten tot de exclusieve eigendom van Roger en/of diens licentiegevers.

5.2 Alle rechten, titels en belangen in en met betrekking tot de Roger Applicatie of enige onderdeel daarvan die niet uitdrukkelijk toegekend worden aan de Gebruiker in deze Overeenkomst zijn voorbehouden door Roger en diens licentiegevers. Tenzij uitdrukkelijk hierin bepaald, wordt geen uitdrukkelijke of stilzwijgende licentie of een recht van enige aard met betrekking tot de Roger Applicatie toegekend aan de Gebruiker, inclusief enig recht tot bezit van de broncode, data of andere technische gegevens gerelateerd aan de Roger Applicatie. 

6) Schorsing wegens inbreuk 

Indien Roger kennisneemt van, of u, naar eigen goeddunken van een inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden of enige andere instructies, richtlijnen of beleidslijnen uitgegeven door Roger, vermoedt, is Roger gerechtigd om uw toegang tot de Roger Applicatie te schorsen of te beperken. De duurtijd van enige schorsing door Roger zal voortduren tot op het ogenblik dat u de inbreuk herstelt die in eerste instantie heeft geleid tot de schorsing of beperking. 

7) Bijstand

 In geval u technische bijstand zou nodig hebben, kunt u contact opnemen met uw Werkgever. 

8) Betaling

 Als tegenprestatie voor de Licentie, zullen de Vergoedingen betaald worden door uw Werkgever overeenkomstig deze Overeenkomst. 

9) Aansprakelijkheid  

9.1 Voor zover toegelaten onder toepasselijke recht, zal Roger enkel aansprakelijk zijn voor persoonlijke schade of enige schade resulterend uit: (i) diens grove nalatigheid, (ii) diens opzettelijk wangedrag of (iii) enige fraude gepleegd door Roger.

9.2. Voor zover wettelijk toegelaten onder het toepasselijke recht, zal Roger niet aansprakelijk zijn ten aanzien van de Gebruiker of enige derde partij, voor enige speciale, indirecte, compensatoire, punitieve, incidentele of gevolgschade van enige aard inclusief, maar niet beperkt tot schade of kosten ten gevolge van verlies van winsten, data, inkomsten, goodwill, productie van gebruik, verwerving van vervangende diensten of eigendomsschade voortvloeiend uit of verbonden met de Roger Applicatie onder deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief, maar niet beperkt tot enige misrekeningen, het gebruik, het misbruik, of de onmogelijkheid tot het gebruik van de Roger Applicatie, ongeacht de oorzaak, de aansprakelijkheidstheorie, al dan niet gebaseerd op onrechtmatige daad, een overeenkomst, of anderzins, en zelfs indien Roger in kennis werd gesteld van de waarschijnlijkheid van dergelijke schade. De beperking in deze sectie 

9.2 zal niet van toepassing zijn op de verplichtingen van Roger onder sectie 11 (“Schadeloosstelling”). 

9.3. U gaat akkoord dat Roger enkel aansprakelijk kan worden gesteld overeenkomstig de bepalingen van deze sectie 9 in zoverre de schade geleden door u onmiddellijk toegeschreven kan worden aan Roger. Ter voorkoming van enige twijfel zal Roger niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorderingen voortvloeiend uit (i) uw ongeoorloofd gebruik van de Roger Applicatie, (ii) de aanpassing door u of enige derde partij van enig deel van de Roger Applicatie, (iii) uw tekortkoming om de meest recente versie van de Roger Applicatie, die aan u ter beschikking werd gesteld, te gebruiken, of uw tekortkoming om enige verbeteringen aan de Roger Applicatie uitgegeven door Roger te integreren of te installeren, of (iv) uw gebruik van de Roger Applicatie in combinatie met enige niet-Roger producten of diensten. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid onder deze sectie gelden in het voordeel van elke met Roger verbonden onderneming en subcontractanten onder deze Gebruiksvoorwaarden in dezelfde mate dat dergelijke bepalingen in het voordeel van Roger gelden. 

10) Verklaringen en waarborgen 

10.1. Door Roger. Tenzij uitdrukkelijk voorzien in deze sectie 10 en in de mate van hetgeen toegelaten is door het toepasselijke recht, wordt de Roger Applicatie voorzien “AS IS”, en legt Roger geen (en verwerpt alle) andere waarborgen, verbintenissen of verklaringen of, of voorwaarden op, geschreven of mondeling, uitdrukkelijk of stilzwijgend aan, inclusief maar niet beperkt tot, enige stilzwijgende waarborgen inzake bevredigende kwaliteit, handelswijze, handelsgebruik, verhandelbaarheid, geschiktheid, beschikbaarheid, titel, niet-inbreuk, of geschiktheid voor een specifiek gebruik of doeleinde, met betrekking tot het gebruik, misbruik, of onmogelijkheid tot gebruik van de Roger Applicatie of enige andere producten of diensten verstrekt aan de Gebruiker door Roger. Roger waarborgt niet dat alle fouten gecorrigeerd kunnen worden, noch dat toegang tot de werking van de Roger Applicatie ononderbroken, veilig of foutloos zal zijn. De Gebruiker erkent en gaat akkoord dat er risico’s inherent verbonden zijn aan de overdracht en bewaring van informatie op het internet en dat Roger niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk kan gesteld worden voor enige verliezen van uw data, inclusief, maar niet beperkt tot de Feedback van de Werknemers. 

10.2 Door Gebruiker. U verklaart en waarborgt aan Roger dat (a) u over de bevoegdheid beschikt om deze bindende overeenkomst persoonlijk aan te gaan en (b) dat enige Feedback van Werknemers door u verschaft accuraat en waarheidsgetrouw is en geen (i) inbreuk zal vormen op enige Intellectuele Eigendomsrechten van derde partijen, (ii) inbreuk zal vormen op handelsgeheimen, (iii) misleidende, beledigende, obscene, pornografische of onrechtmatige informatie zal uitmaken, (iv) virussen, worms, of andere kwaadaardige computer programmerende codes omvat die het systeem of de data van Roger beogen te beschadigen, of (v) anderszins de rechten van een derde partij schaadt. De Gebruiker erkent en gaat akkoord dat Roger niet verplicht is om een back-up te maken van de Feedback van Werknemers. U gaat akkoord dat enig gebruik van de Roger Applicatie in tegenstelling tot of in overtreding van deze verklaringen en waarborgen een onbevoegd en ongepast gebruik van de Roger Applicatie zal uitmaken waarvoor Roger niet aansprakelijk kan worden gesteld. 

11) Schadeloosstelling  

11.1 By Roger. Roger zal u verdedigen en schadeloosstellen zoals hierin gespecificeerd tegen elke gegronde en materiële vordering ingesteld door derde partijen voor zover een dergelijke claim gebaseerd is op een inbreuk van Intellectuele Eigendomsrechten van een derde partij door de Roger Applicatie en met uitsluiting van alle claims resulterend uit (i) uw onbevoegd gebruik van de Roger Applicatie, (ii) uw aanpassing of een aanpassing door een derde partij van wat dan ook aan de Roger Applicatie, (iii) uw tekortkoming om de meest recente versie van de Roger Applicatie te gebruiken die ter uw beschikking werd gesteld door Roger, of uw tekortkoming om enige correcties of updates uitgaand van Roger te installeren op de Roger Applicatie, in het geval dat Roger heeft aangeduid dat dergelijke update of correctie vereist was teneinde een mogelijke inbreuk te vermijden, of (iv) uw gebruik van de Roger Applicatie in combinatie met enige niet-Roger producten of diensten. Dergelijke verplichting tot schadeloosstelling zal voorwaardelijk zijn van het volgende: (i) Roger werd onmiddellijk door middel van een schriftelijke kennisgeving van enige vorderingen op de hoogte gesteld, (ii) aan Roger werd de volledige controle toegekend in het kader van de verdediging en schikking van dergelijke vordering, (iii) op verzoek van Roger, verleent de Gebruiker zijn volledige medewerking in het kader van de verdediging of schikking van dergelijke vordering, en dit op de kosten van Roger, (iv) de Gebruiker doet geen toegevingen omtrent de aansprakelijkheid van Roger met betrekking tot dergelijke vordering, noch gaat de Gebruiker akkoord met enige schikking met betrekking tot dergelijke vordering zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Roger. Op voorwaarde dat deze voorwaarden vervuld zijn, zal de Roger de Gebruiker schadeloosstellen voor alle schade en kosten geleden door de Gebruiker als gevolg van dergelijke vordering, zoals toegekend door een bevoegde rechtbank in laatste aanleg, of zoals overeengekomen door Roger overeenkomstig een dadingsovereenkomst. In het geval de Roger Applicatie, volgens het redelijk oordeel van Roger, vermoedelijk het voorwerp zal uitmaken van een inbreukvordering van een derde partij (zoals in deze sectie 11.1), zal Roger het recht hebben om naar eigen goeddunken en op eigen kosten: (i) het (zogenaamd) inbreukmakende gedeelte van de Roger Applicatie aan te passen zodat het niet-inbreuk makend wordt terwijl de materieel equivalente functies behouden blijven, (ii) een licentie te bekomen voor de Gebruiker om de Roger Applicatie verder te kunnen gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden, of (iii) de Gebruiksvoorwaarden te beëindigen en de Werkgever een bedrag terug te betalen gelijk aan de pro rata portie van de vergoeding voor dat gedeelte van de Roger Applicatie dat het onderwerp is van dergelijke inbreuk. Het voorgaande houdt de gehele aansprakelijkheid en verplichting van Roger en de enige herstellingsmogelijkheid van de Gebruiker in met betrekking tot enige inbreuk of zogenaamde inbreuk op eender welk Intellectueel Eigendomsrecht veroorzaakt door de Roger Applicatie of enig deel daarvan. 

11.2 Door de Gebruiker. Hiermee erkent u en gaat u akkoord om Roger en de huidige en toekomstige met Roger verbonden ondernemingen, functionarissen, bestuurders, werknemers, agenten en vertegenwoordigers schadeloos te stellen voor elke eis, vordering, verlies, aansprakelijkheid of schade van welke aard dan ook, inclusief redelijke advocatenkosten, dan wel uit onrechtmatige daad of ingevolge een overeenkomst dat enige van hen oploopt door of resulterend uit enige vordering afkomstig van een derde partij met betrekking tot (i) een inbreuk of schending door u van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of enige andere instructies of beleidslijnen uitgaand van Roger, (ii) enige Feedback van Werknemers die een inbreuk vormt op enige Intellectuele Eigendomsrechten van een derde partij en (iii) fraude, opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid gepleegd door u. 

12) Privacy verklaring 

Roger erkent en ziet het belang in van uw privacy en zal uw wens om persoonlijke informatie te bewaren en te raadplegen in een private en veilige omgeving, eerbiedigen. Gelieve te noteren dat Roger beschouwd dient te worden als de “Data Verwerker” en uw Werkgever dient beschouwd te worden als de “Data Beheerder” in het kader van de verwerking van enige Persoonlijke Data via het Roger Solution of enig deel daarvan. Gelieve te noteren dat Roger uitsluitend Persoonlijke Data gerelateerd aan u zal verwerken op basis van de vastgelegde instructies van de Data Beheerder en alle passende technische en organisatorische maatregelen zal treffen tegen enige onbevoegde of onrechtmatige verwerking van uw Persoonlijke Data of diens accidenteel verlies, vernietiging of enige onbevoegde toegang hiertoe. Indien u als Gebruiker Roger verzoekt om een kopie, rechtzetting, uitwissing van de Persoonlijke Data of een bezwaar heeft tegen of een beperking wil opleggen op de verwerking van Persoonlijke Data, zal Roger de Werkgever hiervan binnen een periode van twee (2) kalenderdagen op de hoogte zal stellen. Roger zal, als Data Verwerker, de Werkgever voorzien van alle details van dergelijk verzoek, bezwaar of beperking van de Gebruiker, samen met een kopie van de Persoonlijke Data van de Gebruiker die worden aangehouden door Roger. Verder zal Roger de u als Gebruiker onmiddellijk doorverwijzen naar de Werkgever, die zich het verzoek verder zal afhandelen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving op gegevensbescherming. De Persoonlijke Data die verwerkt zullen worden door Roger als Data Verwerker kunnen (zonder enige beperking) een afbeelding omvatten dat u hebt geüpload via de Roger Applicatie teneinde de instellingen van uw Account te personaliseren. Wij zullen geen gebruik maken van uw Persoonlijke Data voor enige andere doeleinden dan opgedragen door uw Data Beheerder en om het voor u mogelijk te maken om gebruik te maken van de eigenschappen van de Mobiele Applicatie en het technische beheer van de Roger Dashboard. 

13) Duur en beëindiging  

13.1. Roger zal u een licentie toekennen op de Roger Applicatie gedurende de Termijn zoals bepaald in deze Overeenkomst, tenzij deze Gebruiksvoorwaarden beëindigd zijn in overeenstemming met sectie 13.2. Op het einde van de Termijn, zullen alle gebruiksrechten met betrekking tot de Applicatie die aan u werden toegekend onder deze Gebruiksvoorwaarden automatisch komen te vervallen en zal de Feedback van de Werknemers zal niet langer overgedragen worden aan uw Werkgever.

13.2. Beëindiging wegens schending. Roger is gerechtigd om met onmiddellijke ingang deze Gebruiksvoorwaarden en uw recht op toegang tot de Roger Applicatie te beëindigen (i) indien Roger van mening is of gegronde redenen heeft om u te verdenken van een schending van deze Gebruiksvoorwaarden (inclusief, maar niet beperkt tot enige schending van de Intellectuele Eigendomsrechten van Roger) of enige andere richtlijnen of beleidslijnen uitgaand van Roger of (ii) indien uw Werkgever geschorst blijft wegens niet-betaling voor een periode langer dan zestig (60) dagen.

13.3. Gevolgen van beëindiging. Na beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook in overeenstemming met de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, zult u op het moment van de effectieve beëindiging: (i) niet langer bevoegd zijn om toegang te verkrijgen tot het gebruik van de Roger Applicatie, (ii) zal Roger de Persoonlijke Data gerelateerd aan uw Account, inclusief, maar niet beperkt tot de Feedback van Werknemers op de Roger Applicatie opdoeken en vernietigen binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden en dit op een wijze die verzekert dat alle Persoonlijke Data niet kan worden gerecupereerd. Persoonlijke Data die door Roger dient aangehouden te worden teneinde te voldoen aan de relevante wettelijke vereisten, kan na verloop van de termijn van 30 kalenderdagen door Roger in bezit gehouden worden en dit zolang als vereist door de toepasselijke wetgeving) en (iii) zullen alle rechten en verplichtingen van Roger of de Gebruiker onder deze Gebruiksvoorwaarden beëindigd worden, met uitzondering van de rechten en verplichtingen onder deze secties en specifiek aangegeven in sectie 14.7. In geval van een schriftelijk verzoek van de Werkgever aan Roger binnen een periode van 14 kalenderdagen voorafgaand aan de effectieve beëindiging van deze Overeenkomst, zal Roger de Werkgever, onmiddellijk voor het opdoeken en vernietigen ervan, voorzien van een bruikbaar en leesbaar kopie van de Persoonlijke Data en/of van de systemen die de Persoonlijke Data bevatten. 

14) Divers 

14.1. Overmacht. Roger zal niet aansprakelijk zijn voor enige tekortkoming of uitstel in de uitvoering van diens verplichtingen met betrekking tot de Roger Applicatie indien dergelijk uitstel of tekortkoming het gevolg is van oorzaken buiten onze macht ingevolge inclusief, maar niet beperkt tot acts of God, oorlog, stakingen of arbeidersconflicten, embargo’s, bevelen van de overheid, telecommunicatie, netwerken, computer, server of Internet stilstand, onbevoegde toegang tot de informatietechnologie systemen van Roger door derde partijen of enige andere oorzaak buiten de redelijke controle van Roger (de “Overmacht”). We zullen u op de hoogte stellen van de aard van ! Dergelijke Overmacht en het gevolg op onze mogelijkheid om onze verplichtingen uit te voeren onder deze Gebruiksvoorwaarden en hoe we plannen om het effect van dergelijke Overmacht te beperken.

14.2 Deelbaarheid. Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, om welke reden dan ook, nietig of niet-tegenwerpelijk blijkt te zijn, zullen de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden tegenwerpelijk blijven en zal de nietige of niet-tegenwerpelijke bepaling geacht gewijzigd te zijn zodat deze geldig en tegenwerpelijk is overeenkomstig het toepasselijke recht. 14.3 Afstand. Enige tekortkoming om een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, zal in geen geval een afstand inhouden van enige andere bepaling. 

14.4 Overdracht. U bent niet gerechtigd om deze Gebruiksvoorwaarden toe te wijzen of over te dragen noch enige rechten of verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden over te dragen naar enige derde partij. Roger zal vrij zijn om (i) (een deel) van haar verplichtingen of rechten onder deze Gebruiksvoorwaarden over te dragen of toe te wijzen aan een verbonden onderneming en (ii) om de uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden te sub contracteren naar verbonden ondernemingen, individuele contractanten en aan derde partij dienstverleners zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker. 

14.5 Kennisgevingen. Alle kennisgevingen van Roger bedoeld voor uw ontvangst worden geacht afgeleverd en effectief te zijn wanneer deze verzonden zijn naar het e-mailadres door u voorzien op uw account. Indien u dit e-mailadres wijzigt, dient u dat e-mailadres te updaten op de pagina van uw persoonlijke instellingen. 

14.6 Voortbestaan. De secties 5,9,10, 11 zullen blijven voortbestaan na elke beëindiging of elk verloop van deze Gebruiksvoorwaarden. 

14.7 Toepasselijk recht. Deze Gebruiksvoorwaarden zullen uitsluitend beheerd en geïnterpreteerd worden overeenkomstig de wetten van België, zonder gevolg te geven aan enige conflicten van rechtsprincipes of regels. De rechtbanken en hoven van Gent, sectie Dendermonde zullen de exclusieve bevoegdheid hebben met betrekking tot geschillen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden. 

15) Definities  

“Account” betekent uw account op de Roger Applicatie die aan u verstrekt zal worden door uw Werkgever; 

“Data Beheerder” betekent de fysieke of rechtspersoon die, alleen of gezamenlijk met anderen de doelstelling en middelen bepaalt voor de verwerking van uw Persoonlijke Data; 

“Data Verwerker” betekent de fysieke of rechtspersoon die de Persoonlijke Data verwerkt namens de Data Beheerder; 

“Duur” betekent de duur zoals overeengekomen tussen Roger en de Werkgever bij deze Overeenkomst; 

“Feedback van Werknemers” betekent alle feedback, data of antwoorden verschaft door de Gebruiker via de Roger Applicatie als reactie op de Werkgevers Inhoud; 

“Intellectuele Eigendomsrechten” betekent enig en elk op dit moment gekende of hierna bestaande (a) rechten verbonden aan werken van auteursrechtelijke aard, inclusief, copyright, mask work rights, en morele rechten; (b) handelsmerk of een merk van een bepaalde dienstverlening; (c) rechten met betrekking tot handelsgeheimen, know-how; (d) patenten en industriële eigendomsrechten; (e) rechten met betrekking tot lay-out designs, design rechten (f) handels- en ondernemingsnamen, domeinnamen, database rechten, huurrechten of enige andere industriële eigendomsrechten of gelijkaardige rechten (al dan niet geregistreerd); (g) alle registraties, verzoeken ter registratie, hernieuwingen, verleningen, onderdelen, verbeteringen of heruitgiftes betreffende eender welk van deze rechten en het recht tot verzoek, behoud en versterking van eender welk van de voorgaande elementen, in ieder geval en in elke jurisdictie overal ter wereld; 

“Overeenkomst” betekent de overeenkomst gesloten tussen Roger en uw Werkgeving met betrekking tot het gebruik van de Roger Solution; 

“PersoonlijkeData” zal betekenen enige informatie gerelateerd aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, een identificeerbare natuurlijke persoon ene die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden in het bijzonder door verwijzing naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of door een of meerdere factoren specifiek tot het fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele identiteit van die natuurlijke persoon. 

“RogerDashboard” betekent de web-gebaseerde applicatie die beschikbaar werd gesteld aan uw Werkgever, teneinde de Werkgever toe te laten om Feedback van Werknemers te ontvangen en te herzien en Werkgevers Inhoud te creëren. Deze Applicatie is eveneens verbonden met het Roger Platform; 

“RogerPlatform” betekent het platform waarop de Roger Applicatie en de Roger Dasboard verbonden zijn en gezamenlijk functioneren; 

“RogerSolution” betekent de Roger Dashboard, de Roger Applicatie en het Roger Platform; 

“Vergoedingen” betekent de vergoedingen betaald door de Werkgever aan Roger voor het gebruik van de Roger Solution zoals uiteengezet in deze Overeenkomst; 

“Werkgever” zal betekenen uw werkgever die u heeft voorzien van uw Account details en deze Overeenkomst is aangegaan. 

Start vandaag nog met Roger

Vraag nu een demo aan, gratis en zonder voorwaarden. 

U kiest zelf een moment dat u het beste past.